REGULAMIN

GoSkiing Kraków (zwany dalej „Regulaminem”)

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z halowego ośrodka narciarskiego „GoSkiing Kraków”, wyposażonego w system automatycznych bieżni, o regulowanej prędkości oraz stopniu nachylenia, zwanego dalej „Obiektem”, zlokalizowanego przy ul. _____________________________________________________________________,

prowadzonego przez SABAJ – SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Domagały 15, 30-841 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000144683, NIP: 6792667118, REGON: 35794819400000 (dalej: „SABAJ – SYSTEM”).

TREŚĆ:

1. Każda osoba korzystająca z Obiektu, zobowiązania jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego ścisłego przestrzegania. Korzystanie z Obiektu równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu

2. Obiekt jest czynny od środy do piątku, w godzinach od 15:00 do 22:00 oraz w soboty i niedziele, w godzinach od 10:00 do 22:00.

3. Każdy użytkownik Obiektu (zwany dalej „Użytkownikiem”), korzysta z niego na własną odpowiedzialność.

4. Z Obiektu mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy nieposiadający przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z urządzeń obecnych w Obiekcie. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do stanu swego zdrowia, Użytkownik powinien uprzednio skonsultować się z lekarzem.

5. Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą korzystać z Obiektu jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażonej na piśmie, a także akceptacji przez rodzica lub opiekuna prawnego postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku korzystania z Obiektu przez Użytkowników poniżej osiemnastego roku życia, pozostają oni pod pełna opieką rodzica lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za tych Użytkowników.

6. Osoby poniżej piętnastego roku życia mogą korzystać z Obiektu na warunkach określonych w punkcie 5 powyżej, przy jednoczesnej bezpośredniej opiece i nadzorze osoby dorosłej na bieżni narciarskiej (w szczególności rodzica, opiekuna lub trenera).

7. Każda osoba korzystająca z wyposażenia Obiektu musi posiadać odpowiedni i kompletny strój ochronny, w szczególności długie spodnie zakrywającą nogi, odzież na górną część ciała z długim rękawem oraz rękawiczki, a także sprzęt narciarski umożliwiający korzystanie z urządzeń, w które wyposażony jest Obiekt. Sprzęt narciarski może być wypożyczany Użytkownikom przez SABAJ – SYSTEM, na czas korzystania przez nich z Obiektu, na zasadach i za wynagrodzeniem określonym w udostępnionym na terenie Obiektu cenniku. W przypadku wypożyczenia butów narciarskich, Użytkownik, z uwagi na względy higieniczne, zobligowany jest posiadać czyste skarpety, które może zakupić w recepcji Obiektu. Użytkownik może również skorzystać z własnego sprzętu narciarskiego.

8. Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich urządzeń na terenie Obiektu wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną tych urządzeń, pod nadzorem instruktorów, trenerów lub pracowników obsługi technicznej Obiektu.

9. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza, iż korzysta z urządzeń, w które wyposażony jest Obiekt na własną odpowiedzialność oraz jest świadomy zagrożeń oraz ryzyka związanego z możliwością odniesienia w ten sposób kontuzji, a także możliwości uszkodzenia ciała, elementów stroju lub sprzętu narciarskiego. SABAJ – SYSTEM zwolnione jest z wszelkich roszczeń Użytkowników powstałych bez winy SABAJ – SYSTEM, na skutek korzystania przez Użytkowników z ww. urządzeń.

10. W celu zminimalizowania ryzyka kontuzji i urazów, przed przystąpieniem do korzystania z Obiektu, Użytkownik powinien przeprowadzić rozgrzewkę.

11. Na terenie Obiektów zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających, jak i udzielania takich środków innym osobom oraz przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

12. Użytkownicy, dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa, zobligowani są do bezwzględnego wykonywania poleceń i instrukcji przekazywanych przez instruktorów, trenerów lub pracowników obsługi technicznej Obiektu.

13. W przypadku jakichkolwiek usterek wyposażenia Obiektu, Użytkownik powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić instruktorowi, trenerowi lub pracownikowi obsługi technicznej Obiektu.

14. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie szkody poniesione przez SABAJ – SYSTEM w związku z uszkodzeniami lub zniszczeniami Obiektu, powstałymi na skutek własnego działania Użytkownika lub innego Użytkownika, za którego ponosi odpowiedzialność.

15. SABAJ – SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty Użytkowników pozostawione przez nich na terenie Obiektu.

16. Użytkownicy zobligowani są do korzystania z urządzeń, w które wyposażony jest Obiekt w sposób bezpieczny i dostosowany do własnych możliwości, z poszanowaniem sprzętu, Obiektu, innych Użytkowników, a także instruktorów, trenerów lub pracowników obsługi technicznej Obiektu, w zgodzie z zasadami współżycia społecznego, dobrego zachowania i wzajemnego szacunku w stosunku do innych osób. Użytkownicy, którzy naruszają te zasady lub pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu, mogą zostać usunięte z terenu Obiektu, po ich uprzednim upomnieniu przez instruktora, trenera lub pracownika obsługi technicznej Obiektu. W przypadku usunięcia Użytkownika z Obiektu w ww. przypadku, nie może on żądać zwrotu świadczenia bądź zapłaty odszkodowania od SABAJ -SYSTEM.

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu, akceptuję jego warunki oraz

zobowiązuję się do jego przestrzegania.

________________________________________

(miejscowość, data, imię i nazwisko)