Strona w przygotowaniu

Sklep Internetowy Go Skiing

Ogólne Warunki Handlowe sklepu internetowego – https://goskiing.com.pl/sklep

Poniższej przedstawione Ogólne Warunki Handlowe (“OWH”) mają zastosowanie do sprzedaży towarów i usług przez sklep https://goskiing.com.pl/sklep – (zwany “Sprzedawca”) za pośrednictwem naszych stron internetowych – https://goskiing.com.pl oraz https://gokarting.com.pl (zwany również “sklep” lub “strona internetowa”) w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy. OWH są dostępne w dowolnym momencie na stronach www

1. ZAWARCIE UMOWY

 1. Prezentacja usług lub produktów na naszej stronie internetowej jest jedynie niewiążącym zaproszeniem dla odwiedzających nasz sklep do złożenia nam oferty zakupu. Wysłanie zamówienia do sklepu internetowego poprzez kliknięcie przycisku „Kup” stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna przez odwiedzającego.

 2. Natychmiast potwierdzamy otrzymanie zamówienia automatycznie wygenerowanym e-mailem („potwierdzenie zamówienia”). Ta wiadomość nie stanowi jeszcze akceptacji oferty zawarcia umowy kupna. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu kolejnego e-maila („potwierdzenie wysyłki”) lub po zatwierdzeniu zapłaty za zamówioną usługę lub po wysłaniu zamówionego towaru.

 3. Umowa zostaje zawarta – NIP: 6792667118 – Sabaj system sp.z.o.o, ul. Domagały 15, Krakow 30-841

 

2. CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Podane ceny są w złotych polskich (PLN) i zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej, ale nie obejmują kosztów dostawy (chyba, że jest to usługa nie mająca drogi wysyłki), które są dodatkowo płatne i są wyszczególnione w toku transakcji. Obowiązują ceny podane w momencie składania zamówienia.

  • kartą płatniczą (debetową lub kredytową wydaną na terenie Europy;

  • za pomocą płatności przelewem bankowym, poprzez PAY PAL w tym inne szybkie płatności online.

  • wybierając opcję ‘za pobraniem’ i opłacając towar przy odbiorze przesyłki. Opcja ta jest dodatkowo płatna.

 1. Kupujący (zwany dalej również „Klientem”) ma możliwość zapłaty za towar lub usługę:

 2. Automatycznie zorganizujemy zwrot wszelkich środków na konto użyte do płatności. W przypadku płatności przelewem bankowym i za pomocą Przelewy24 lub podobnej innej usługi bramki płatności, przekaz zostanie skierowany na wskazane przez Sprzedawcę na konto bankowe.

 3. GoSkiing – https://goskiing.com.pl szyfruje wszystkie informacje za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Oznacza to, że do danych Klienta nie będą miały dostępu osoby nieuprawnione.

   

3. DOSTAWA

 1. Towar dostarczany jest pocztą kurierską na adres wskazany przez kupującego poza usługą sprzedającego. W wyjątkowych przypadkach czas dostawy może być dłuższy niż podano z powodu nieprzewidywalnych okoliczności. W szczególności nie mamy wpływu na opóźnienia w dostawach spowodowane przez firmy kurierskie. W przypadku zamówień zagranicznych dostawa może się odpowiednio opóźnić.

 2. Wskazany czas dostawy liczony jest od momentu nadania przesyłki.

 3. Zamówienie złożone do godz. 12:00 w dzień roboczy zostanie przeprocesowane tego samego dnia. W przeciwnym razie przesyłka zostanie nadana kolejnego dnia roboczego.

 4. Koszty dostawy ponosi kupujący.

 5. Możliwości odbioru produktu lub usługi bezpośrednio w siedzibie Firmy GoSkiing

 6. Szczegółowe informacje o wysyłce są dostępne pod adresem https://goskiing.com.pl/

4. PRAWO WŁASNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo własności towaru czy też usługi do uregulowania pełnej zapłaty i jej zaksięgowania.

5. REJESTRACJA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 1. Firma GoSkiing daje Klientowi możliwość zarejestrowania się i otwarcia konta klienta na https://goskiing.com.pl/ klikając na przycisk „Zarejestruj”. Rejestracja jest całkowicie dobrowolna i ma na celu uproszczenie przyszłych zamówień. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia.

 2. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności swoich danych dostępowych i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.

 3. Utworzenie konta w https://goskiing.com.pl/ jest bezpłatne, nie naliczane są żadne opłaty. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych i dokładnych informacji podczas rejestracji. Należy poinformować Firme GoSkiing o zmianach danych. W celu rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu oraz adresu e-mail. Firma GoSkiing zastrzega sobie prawo do wysyłania wszelkich oświadczeń drogą mailową, chyba że przepisy prawa lub umowa wymagają bardziej rygorystycznej formy.

 4. Dane osobowe wprowadzone podczas rejestracji zostaną przez nas zapisane, aby klient mógł w każdej chwili zalogować się ponownie za pomocą swoich danych do logowania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i ogólnej ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych, dostępnym pod adresem https://goskiing.com.pl/

 

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

 2. Termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną, pisząc na adres strony https://goskiing.com.pl/ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży usług w drodze jednoznacznego oświadczenia (wzór oświadczenia poniżej).

 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o odstąpieniu od umowy sprzedaży dotarło do Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych metod płatności, które Klient zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że ustalono inaczej; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 6. Klient zobowiązany jest zwrócić sprzedawcy towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu towaru.

 7. Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania zwrotu pieniędzy do momentu otrzymania towaru z powrotem.

 8. Za utratę wartości towaru klient odpowiada tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonalności. WYŁĄCZENIE LUB WCZEŚNIEJSZE ZAKOŃCZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów dostawy towarów nieprefabrykowanych, których produkcja zależy od indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb. Ponadto prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów dostawy towarów zapieczętowanych, których po dostarczeniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę.

   

7. GWARANCJA

Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sprzedawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za umyślne i rażące niedbalstwo. W przypadku zwykłego zaniedbania sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub istotnego zobowiązania umownego (zobowiązanie, którego wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego wykonaniu regularnie polega i może ufać).

 2. W przypadku zwykłego zaniedbania naruszającego istotne zobowiązania umowne, odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do kwoty przewidywanej, typowo występującej szkody. W przeciwnym razie odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona.

 3. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeżeli Sprzedawca podstępnie zataił wadę lub przejął gwarancję jakości towaru. To samo dotyczy roszczeń kupującego wynikających z przepisów o odpowiedzialności za produkt.

 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DANE OSOBOWE

 1. Wszystkie dane osobowe, wpisane dobrowolnie przez Kupujących służą nam wyłącznie do realizacji sprzedażowo – zakupowej.

 2. Odpowiedzialność za umieszczone dane osobowe osób fizycznych, ponosi firma GoKarting Centrum, które to są głównymi dostawcami zamawianego produktu – usługi bezpośrednio do punktu Klienta.

 

10. KOMUNIKACJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Kupujący wyraźnie zgadza się, że komunikacja między nim a https://goskiing.com.pl/ będzie odbywać się drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą niezaszyfrowanej poczty e-mail. Kupujący jest świadomy, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail zapewniają jedynie ograniczone bezpieczeństwo i prywatność.

 2. Kupujący musi upewnić się, że adres e-mail, który podał do realizacji zamówienia jest prawidłowy. W szczególności, korzystając z filtrów antyspamowych, klient musi upewnić się, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie wyznaczone przez sprzedawcę do realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ogólne Warunki Handlowe kupującego nie stanowią części umowy, nawet jeśli Fundacja SeniorPlus nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu.

 2. Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?svent=main.home.chooseLanguage

 3. Nie jesteśmy skłonni, ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY USŁUG LUB PRODUKTÓW

Do

 

NIP: 6792667118 – Sabaj system sp.z.o.o, ul. Domagały 15, Krakow 30-841

 

email: ………………………….

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży usług lub produktów dotyczącej

następujących towarów – usług: ……………………..

Otrzymano w dniu: …………………………………….

Numer zamówienia: …………………………………..

Imię i nazwisko klienta: ……………………………….

Adres e-mail i numer telefonu: ……………………….

Adres klienta: …………………………………………..

Numer konta bankowego: …………………………….

Data i podpis ……………………………………………